OBCHODNÍ PODMÍNKY – SEMINAREAKURZY.CZ

 

Kontaktní údaje

Název:             ADDUCO RBS s. r. o.

Sídlo:               Lysá nad Labem, Sídliště 1438/19, PSČ 289 22

IČ:                    247 73 948

DIČ:                 CZ24773948

Telefon:          +420 325 538 444

Kontaktní osoba:           Ing. Lucie Jašková

                  E-mail:            ljaskova@adduco.cz

                   Mobil:             +420 723 681 581

 

Objednávky, přihlášky, registrace

Přihlášky na vzdělávací semináře a kurzy přijímáme pouze prostřednictvím webu/e-shopu: seminareakurzy.cz.

Zaslané přihlášky prostřednictvím webu/e-shopu seminareakurzy.cz jsou závazné, ale objednatel může od objednávky odstoupit nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením semináře. Odstoupení od objednávky po této lhůtě je upraveno v obchodních podmínkách v odstavci „Storno podmínky“.

Odesláním přihlášky vyjadřuje objednatel souhlas s těmito obchodními podmínkami.

Dbejte, prosím, aby všechny údaje na přihlášce byly kompletní. Přihlášky budou evidovány v pořadí, ve kterém byly doručeny, a to až do úplného obsazení kapacity semináře. 

Po objednání semináře vám přijde e-mail s „rekapitulací“ a zálohovou fakturou. Pokud vám tento e-mail nejpozději následující pracovní den po objednání nepřijde, nebyl nákup semináře řádně proveden.

Přihlášky se přijímají nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce. V případě výjimečného přihlášení v termínu kratším je třeba konzultace s pracovníky společnosti.

Odesláním přihlášky na seminář dává objednavatel souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely organizace a evidence seminářů. Pořadatel bude svěřené osobní údaje přihlášených chránit a nakládat s nimi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Objednatel nebo účastník mají právo kdykoliv požádat pořadatele o vyjmutí z databáze evidovaných osob.

 

Storno podmínky

Veškeré změny objednávek a případná storna přijímáme pouze písemně. Bezplatné storno lze provést nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením semináře. Pokud jste měli již uhrazeno, platba bude vrácena v plné výši zpět na váš účet do 3 pracovních dnů od oznámení storna. Po tomto termínu i v případě omluvy nebo v případě, že se účastník bez písemné omluvy nedostaví, je povinen uhradit plnou cenu. Platba se v tomto případě nevrací, není možný přesun na jiný termín ani účastníkovi nevzniká nárok na jinou kompenzaci. Akceptujeme však náhradníka.

 

Fakturace, možnosti úhrady

Každý objednatel je povinen před zahájením semináře provést řádně jeho úhradu. Bez provedené úhrady se nemůže klient semináře zúčastnit. Úhrady za semináře v hotovosti nepřijímáme.

Platby za účast na seminářích je možné provádět kartou online nebo bankovním převodem – na základě zálohové faktury. Objednatel, který si seminář objednal, se zavazuje provést úhradu zálohové faktury tak, aby nejpozději 24 hodin před konáním daného semináře, byly finanční prostředky na bankovním účtu pořadatele – číslo účtu: 2301171662/2010 vedený u Fio banky a.s.

Podkladem pro platbu je zálohová faktura, která bude objednateli doručena e-mailem po řádně provedené objednávce. Platbu proveďte dle instrukcí na zálohové faktuře s uvedením přiděleného variabilního symbolu, jinak nemůže být vaše platba přesně identifikována.

Daňový doklad – fakturu objednatelům zasíláme elektronicky v zákonném termínu po připsání platby na účet nebo po konání semináře.

Ceny v e-shopu jsou uvedeny v Kč se sazbou DPH platnou dle aktuální legislativy (zákona o dani z přidané hodnoty) a jsou konečné. V případě smluvních individuálních cenových podmínek (např. věrnostní slevy) bude konečná cena klientovi sdělena až na faktuře.

V ceně kurzovného jsou zahrnuty případné studijní materiály a drobné občerstvení. Případné studijní materiály dostávají účastníci první den při prezenci.

 

Certifikáty, akreditované vzdělávání

Účastník akreditovaného kurzu MŠMT ČR (Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR), MV ČR (Ministerstvo vnitra ČR) nebo MPSV ČR (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR) obdrží osvědčení o jeho absolvování.

V případě, že se jedná o vzdělávací akci akreditovanou u Ministerstva vnitra ČR dle zákona 312/2002 Sb. nebo rekvalifikační kurs akreditovaný MŠMT a jsou splněny podmínky pro osvobození od DPH, bude jako konečná cena fakturována cena bez DPH. Splnění podmínek pro osvobození určuje pořadatel.

 

Další pokyny k organizaci

Prezence účastníků začíná vždy 30 minut před zahájením semináře, pokud není uvedeno jinak. Čas ukončení je orientační a závisí na množství dotazů v závěru a v průběhu semináře.

Společnost ADDUCO RBS s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu v seminářích a kurzech (změna lektora, data a místa konání apod.) a zároveň si vyhrazuje právo na zrušení akce, případně její části z organizačních a provozních důvodů.

Všechny případné změny budou oznámeny včas e-mailem nebo telefonicky. Jestliže společnost zruší akci a objednatel ji má již uhrazenou, bude objednateli platba vrácena v plné výši na účet do 3 pracovních dnů od oznámení o zrušení akce.

Společnost ADDUCO RBS s.r.o. může z důvodu naplnění kapacity akce od objednávky odstoupit. Přednost mají objednatelé, kteří se přihlásili dříve a mají zaplaceno. Dnem platby se rozumí den připsání částky na účet společnosti.

 

Ostatní

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), a dalšími právními předpisy.

 

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. ledna 2017.